Назив на организацијата Институт за развој на заедницата
Адреса Ул. Љубо Божиновски – Пиш бр.82

 

Тетово , 1200 Р.Македонија

Одговорно лице Сретен Коцески
Тел. +389 44 340 677
Мобилен тел. +389 70 250 286
e-mail на организацијата info@irz.org.mk
Web страна на организацијата www.irz.org.mk
Број на членови на организацијата 30 члена
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Институтот за развој на заедницата е невладина и непрофитна организација која работи на меѓуетничко разбирање и толеранција, зајакнување на капацитетите на индивидуалци, организации и институции, како и подобрување на условите за живеење и стандардот на граѓаните во градските и руралните подрачја.

 

Искуството на ИРЗ се базира на 15 години работа во заедницата, одговарајќи на потребите на граѓаните и помагајќи да се надминат предизвиците.

Стратешка цел на ИРЗ е зголемување на меѓуетничката толеранцијата, зајакнување на демократските капацитети и капацитетите на граѓанското општество, како и подобрување на условите за живот и животниот стандард.

Во следниот период ИРЗ планира дополнително да се насочи кон подобрување на животниот стандард на граѓаните од руралните подрачја