Назив на организацијата Здружение за економски развој-Локална акциона група-Кочани
Официјално лого на организацијата ЗПЕР-ЛАГ-Кочани
Адреса Раде Кратовче бр.1, Кочани
Одговорно лице Марија Георгиева
Тел. //
Мобилен тел. 078/313-210
e-mail на организацијата lagkocani@gmail.com
Web страна на организацијата //
Број на членови на организацијата 13
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Мисијата на организацијата е обединување на работата на физичките и правните лица заради остварување и заштита на интересите на локалната заедница со цел постигнување на одржлив рурален развој насочен кон социјалните, економските и предизвиците поврзани со зачувување на животната средина.

 

Во здружението членуваат видни претставници на јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор од локалната рурална заедница во сооднос предвиден со правилата за локални Акциони Групи во Законот за земјоделство и рурален развој и ги претставува постоечките локални интересни групи од различни социо-економски сектори.

Здружението ги остварува следните цели и задачи:

-Да ги поттикнува локалните жители кон:

— Истражување на нови начини на конкурентност.

— Најдобро искористување на расположливите локални средства и ресурси.

— Надминување на предизвиците како што се стареењето на населението, ниското ниво на обезбедување услуги или недоволните можности за вработување.

— Да придонесе кон подобрување на квалитетот на животот на територијата на која е формирано, како за земјоделските семејства така и за поширокото рурално население.

— Да идентификува, создаде и спроведе локална стратегија за развој (водејќи сметка за нејзината повеќесекторска основа), донесува одлуки за распределбата на нејзините финансиски ресурси и управувањето со истите.

— Да ги спои релевантните интересни групи околу заеднички проекти.

— Да има автономија во одлучувањето и капацитет за проценка на локалните ресурси.

— Да биде отворено за иновативни идеи.

— Да ги поврзува и интегрира одвоените секторски пристапи.

— Да покренува активности во насока на стручно усовршување на своите членови.