Назив на организацијата Здружение на жени фармери ,,МОЈА ФАРМА,,

 

Гостивар

Официјално лого на организацијата  
Адреса Ул. Беличица, бр.123

 

1230 Гостивар

Одговорно лице Живка Ѓурчиновска
Тел. 042/221195
Мобилен тел. 077/524292
e-mail на организацијата zdruzeniemojafarma@hotmail.com
Web страна на организацијата нема
Број на членови на организацијата 14
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Визија: здружување на жената фармар заради вклучување во процесот на планирање и одлучување заради остварување на личен и поширок општествен интерес.

 

Мисија:подобрување и унапредување на фармерското производство заради остварување на повисоки економски профит.

Цели и задачи:

– Стручно оспособување и образување на жените фармери,

– Едукација и подигање на свеста на руралната жена за местото и улогата во руралните средини

– Мотивирање за регистрирање на индивидуални земјоделски стопанства,

– Соработака со релевантни организации и институции поради споделување на информации и искуства.