http://www.naps.com.mk/

Назив на организацијата Национално Здружение на Сопственици на Приватни Шуми
Адреса ул:„Моша Пијаде“ бр:49, 2330, Берово
Одговорно лице Дарко Скендерски
Тел. 033-471-053
Мобилен тел. 070-381-549
e-mail на организацијата macprifor@yahoo.com
Web страна на организацијата www.naps.com.mk
Број на членови на организацијата 1600
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности)
  • Националното Здружение на Сопственици на Приватни Шуми (НЗСПШ) е здружение на граѓани кое ги застапува интересите на преку 60.000 сопственици на приватни шуми (СПШ) и е единствено од ваков тип кое постои во Македонија.
  • НЗСПШ е регистрирано уште во 1998 година и во овој момент обединува преку 1.600 членови кои се организирани во 25 општински ограноци и 5 регионални канцеларии.
  • НЗСПШ со своето делување го промовира одржливото користење на шумите во приватна сопственост, а својата одржливост цели да ја оствари преку давање на широк спектар на услуги кон своето членство.