Назив на организацијата Центар за одржливо земјоделство и рурален развој

 

ЦЕСАРД

Официјално лого на организацијата  

 

Адреса  

 

Ул.101, Бр.б.б., с. Шипковица, Тетово

Одговорно лице  

 

Арбен Халили

Тел.  
Мобилен тел. 070.482 – 517
e-mail на организацијата cesard_te@hotmail.com
Web страна на организацијата  
Број на членови на организацијата 17
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) CESARD е непрофитна организација која иам за цел да придонесе во подобрувањето на условите за делување во агро-секторот, со посебен акцент на северо-западниот дел на земјата.

 

Главна цел е да влијае во подобрувањето нa конкуренцијата во аграрниоt сектор во согласност со практиките и европските стандарди како и подобрување на економскиот и социалниот живот на руралните средини

 

Мисиа на здружението ЦЕСАРД е да влијае во подобрување на конкурентноста на земјоделството согласно европските практики и стандарди како и подобрување на економскиот и социјалниот живот во руралните средини

 

Цели и активности на Цесард:

 

v Ќе заземе и подржи инициативи за развој на земјоделството и руралниот развој;

v Ке лобира и претставува интересите на своите членови, во насока на подобрување на развојот на земјоделството како и руралниот развој;

v Ке овозможи промовирање и подршка за прилагодување на Заеднишката земјоделска политика на ЕУ (ЗЗП) во нашата земја, со фокус на на аплицирање на добрите земјоделски практики;

v Здружението ке подржи, иницира и имплементира политики и мерки од (“Green growth”) како димензија на економски развој кој се фокусира во чувањето на животната средина и социалниот живот во општеството.

v Здружението има како основна цел фокусот на маргинализираните групи во земјоделството и руралнито развој како што се младите и жените на руралните средини;

v Здружението ќе соработува и ќе се поврзува со здруженија од истото поле на дејствување од земјата, регионот, но вклучувајки и меѓународна соработка од полето на земјоделството и руралниот развој;

v Здружението ке организира различни обуки, манифестации, средби на локално и национално ниво во полето на земјоделството и руралниот развој.