Назив на организацијата ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ НА ПЕХЧЕВО
Адреса УЛ.Борис Кидрич бб Пехчево
Одговорно лице Нада Симовска
Тел. 033441174
Мобилен тел. 075 471 395
e-mail на организацијата oozpehcevo@yahoo.com

 

na_da_si@yahoo.com

Број на членови на организацијата 143
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Основни цели и задачи на Организацијата се да создава услови за организиран настап на постојана и интензивна општествена активност на жените,како и да ги следи,проучува и иницира прашањата што бараат општествено разрешување,а понепосредно поврзани со унапредувањето на општествено-економската положба на жените.

 

Организацијата се залага за;

  • Остварување правата на жените утврдени со Уставот;
  • Еднакви можности на жената и мажот;
  • Економски и социјален развој на жената во рурална средина;
  • Хуманост со активност и акции;
  • Заштита на мирот и животната околина;
  • Афирмирање и презентирање на традицијата и културата на живеење на жената;
  • Заштита на правата на децата.