Назив на организацијата РУРАЛ ВИЗИЈА
Адреса Ул Митре Врчковски Бр.27

 

7000 Битола

Одговорно лице Магдалена Јошевска
Тел.  
Мобилен тел. 076/57 07 90
e-mail на организацијата Rural_vizija@yahoo.com
Web страна на организацијата  
Број на членови на организацијата 10
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Здружение за промоција и интеграција на нови идеи од областа на аграрот, сточарството благосостојбата на животните како и економијата и образованието ,одржливиот развој во руралните подрачја .

 

Промоција на традицијата, кулурата и историјата преку меѓусебни контаксти со другите агросточарски и рурални подрачја во нашата држава и странство.;

Зајакнување на капацитетите за производство во руралните и останатите подрачја преку изведување на разни обуки и тренинзи.