Назив на организацијата Здружение,СЖЖ,,
Адреса Житоше 7507Лажани
Одговорно лице Сабахета Мерсими
Тел.  
Мобилен тел. 071663322
e-mail на организацијата szzit@freemail.com.mk
Број на членови на организацијата Активни 20
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности)
  • Здружението СЖЖ-Житоше работи на остварување на слободите и правата на граѓаните со посебен аспект врз правото на слободите со согласност со Уставот и Законот на Р.М развој на демократијата и цивилното општество во државата со посебен аспект врз правото на жените и децата на село без разлика на етничка , политичка или било каква друга припадност
  • Мисија на СЖЖ е развој на граѓанскиот сектор преку креирање на нови односи во општеството, преку поддршка на сите жени и останати малцински заедници во овој регион при општина Долнени ,Крушево и пошироко . во промовирање и гарантирање на еднаквите можности и учество на жените во сите сфери од општествениот живот, толеранција, дијалог и промоција на различните културни вредности на етничките заедници кои живеат во овој регион
  • Визија на СЖЖ е еднаквост меѓуполовите, загарантирани женски права, елиминирање на дискриминацијата на жената во општеството и во семејството, развој и мир. Подобрување на економската и социјалната положба на жената на село,надминување на различните предрасуди,подигање на културната , здравствена и еколошка свест воопшто положбата на жените како индивидуии нивните семејства.
  • Основни цели и задачи се :
     
  • остварување на со Уставот и Законите утврдените слободи и права на граѓаните,со посебен аспект врз правата на жените;
  • помагање во развојот на демократијата и цивилното општество во државата;
  • следење,проучување и иницирање на прашања сврзани со подобрувањето и унапредувањето на општествено-економската и социјалната положба на жената;

Посебните цели и задачи се : ü еманципација на жената на село; ü Родова рамноправност ü грижата за професионално образование на женскиот пол; ü вработување на жената и лобирање околу истото; ü создавање на услови за подобар и полесен живот на семејството; ü семејното насилство о борба против насилството врз жените и децата во семејството со правни средства ü жената и традицијата со посебен аспект врз подигнувањето на културната свест кај жената; ü подигнување на еколошката свест кај граѓаните; ü подигнување на нивото на информативност на семејството за здравјето и здравиот начин на живеење; ü перманентна акција против болестите на зависност со укажување нма граѓаните на негативните последици од наркоманијата,алкохолизмот и никотинизмот; ü едуцирање на жената од селската средина со правото на примарна здравствена заштита; ü едукација на мајките за основната нега на новоподенчето и доенчето; ü здравствено воспитување на руралните семејства околу спречувањето и сузбивањето на ширењето на сидата; ü едукација на родителите на деца со пречки во развојот и грижа за социјализација на децата; ü помагање на социјално загрозените и хендикепирани лица; ü надминување на различните предрасуди; ü едукација на жената за водење на мали бизниси и ü работа врз тековни проблеми.