www.artpoint-gumno.org.mk

Назив на организацијата Здружение – Меѓународен центар за уметност и одржлив развој АРТ ПОИНТ – ГУМНО со седиште во с. Слоештица, Демир Хисар
Адреса С. Слоештица, Демир Хисар
Одговорно лице Ирена Андреевска
Тел. 047/271 636
Мобилен тел. 071/33 47 99
e-mail на организацијата artpoint@t-home.mk
Број на членови на организацијата 5
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности) Нашите активности се фокусирани на уметностите, културата, грижа за животната средина и за локалниот економски развој на горно демир-хисарскиот регион.

 

Цели на Меѓународниот Центар за Уметност и Одржлив Развој “Арт Поинт – Гумно”:

• реализирање на активности за афирмација на културата и заштита на традиционалното културно наследство

• културно уметнички развој на регионот на горен Демир Хисар

• развивање на активности за заштита на природните богатства и културната традиција

• приближување на културата, уметноста и традиционалните вредности до младите

• заштита и промоција на традиционалната уметност и старите занаети

• развивање на агро-еко-туризам во регионот на горен Демир Хисар

• развивање на активности во насока на воспоставување на одржлив локален економски развој (преку учество и поддршка на проекти и иницијативи за културен, економски, урбан, туристички и земјоделски развој)

• развивање на соработка со државните органи и органите на локалната самоуправа, со домашни и меѓународни владини и невладини институции и организации и поединци кои имаат исти или сродни цели

• културна размена со други меѓународни организации и поединци

• Наше мото:

Македонија во светот, светот во Македонија!