Назив на организацијата Здружение за зелено општество – ГРИНЕР
Адреса Ул. Периша Савелиќ бр.15а, 1000 Скопје
Одговорно лице Катерина Димеска, Претседател на ГРИНЕР
Тел.  
Мобилен тел. 072 514 187
e-mail на организацијата greener.mk@gmail.com
Број на членови на организацијата 8
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности)
  • „Здружение за зелено општество – Гринер“ е организација на доброволно здружени членови со цел да ја промовира интеграцијата на социјалната, економската и еколошката димензија на одржливиот развој и поттикнува на широко прифаќање на интегрираните пристапи за одржлив развој.
  • „Гринер“ е формиран во Октомври 2010 година, со цел да го промовира „зелениот начин на живот“, кој по дефиниција претставува преземање одговорни одлуки и дејства насочени кон околината со цел намалување на негативниот удар кој загадувањето го има врз неа, но исто така означува зачувување и правилно и ефикасно искористување на изворите кои ги таа нуди.
  • Мисијата на „Гринер“ е да ја истакне улогата и важноста на животната средина во сите аспекти на живеењето и да придонесе кон поздрав и поквалитетен живот.
  • “Гринер” е организација која својата работа ја фокусира на раководење со ресурсите на животната средина, социјална одговорност и одржливо живеење, преку активности превземени во полето на културата, туризмот, земјоделството, управувањето со отпад и економијата.