Назив на организацијата Здружение на угостители, туристички работници и занаетчии „Напредок“ Пехчево
Адреса Ул. Ванчо Китанов бр 17 2326 Пехчево
Одговорно лице Маре Стефанова
Тел. 033/441-865
Мобилен тел. 071/373-326
e-mail на организацијата napredok@freemail.com.mk, zutrznapredok@yahoo.com
Број на членови на организацијата 49
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности)  

 

• Подобррување и збогатување на туристичката понуда на општина Пехчево преку организирање и одржување на саемски манифестации.
• Промоција на туристичките потенцијали на Општината и изработка на промотивен матерјал.
• Анимирање на граѓаните и пошироката јавност во Р. Македонија за севкупните потенцијали на општината.
• Афирмација на домашните производи и ракотворби, отварање на работни места и економски развој на регионот и заедницата.
• Заживување на старите занаети во општина Пехчево.

1. Развој на занаетчиството, туризамот и угостителството во општина Пехчево;

2. Промовирање на производството на членовите надвор од општината;

3. Организирана набавка на репроматеријали и машини за работа за потребите на членовите на Здружението;

4. Соработка со институции во функција на развојот на работата на членовите;

5. Обука на своите членови и

Промовирање на општината преку својата работа и работата на своите членови.