Патишта до ЛИДЕР: Водич за поставување и активирање на пристапот ЛИДЕР во земјите од Западен Балкан, Турција и пошироко (вклучително и употребата на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој)