Патишта до ЛИДЕР: Водич за поставување и активирање на пристапот ЛИДЕР во земјите од Западен Балкан, Турција и пошироко (vклучително и употребата на Инструментот за
претпристапна помош за рурален развој)