Regjistri i organizatave aktive qytetare për zhvillim rural

Projekti “Parlamenti Kombëtar Rural si Zëri i Popullatës Rurale”, financuar nga Bashkimi Evropian, gjatë gushtit dhe shtatorit, ka zbatuar një hulumtim në teren në 8 rajonet e planifikimit të Republikës së Maqedonisë, me qëllim të identifikimit organizatave aktive që punojnë në fushën e zhvillimit rural.