Мрежата за рурален развој на СМ преку проектот проектот „Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки“ финансиран од We Effect преку повик број 0506/02 – 2020 година, ќе ги поддржи проектните иницијативи на следните организации:

  1. Рурална Коалициjа – „Родовата еднакост – клуч за економски силна рурална заедница”
  2. Фондација за локален развој и развој на информатички технологии – (ФЛОРИТ) Гевгелија – “Избери здраво – купувај локално”
  3. Здружение за рурален развој Локална Акциска Група МАЛЕШ-ПИЈАНЕЦ – „Малеш-Пијaнец е вашата следна дестинација”
  4. Здружение за рурален развпј Локална Акципна Група АБЕР 2015, с.Старо Нагоричане – „Да го унапредиме постоечкиот енергетски систем во нашиот регион “
  5. Здружение за развој, едукација и еколошка етика – ПОЛИМАТ 13 – „Еко разиграна сликовница”
  6. Здружение Едукативен центар за зачувување на природата, с.Негрево, Пехчево – „Да ја откриеме природата”
  7. Мрежа на Млади Фармери – ММФ с. Мешеишта Дебарца – „Одржлива мрежа на млади фармери за ревитализација на земјоделството и руралните средини”