Во Мај 2018 беше изготвен и испечатен леток за промоција на проектот кој покрај општите  информации за проектот содржи временска рамка на активностите и сите работни пакети. Летокот е испечатен во 500 примероци и е наменет за дистрибуција на сите предвидени настани во рамките на проектот.

Publications Maj Leaflet.pdf