Мрежата за рурален развој на СМ објавува повик за поддршка на мали граѓански организации за проектни иницијативи од областа на зелената економија.

Финансиската поддршка за овој повик за мали грантови е обезбедена од ЕУ проектот „Вмрежување и застапување за зелена економија “  кој го споведува Мрежата за рурален развој на СМ во соработка со мрежите за рурален развој на Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина  и Хрватска.

Секој предлог-проект треба да биде поднесен на Образец А – Образец за аплицирање, вклучувајќи го Образец Б – Буџет , како и сите останати потребни прилози. Пакетот документи/формулари за аплицирање и дополнителната информација за повикот за мали грантови се во прилог и во делот на веб страната за проектот Вмрежување и застапување за зелена економија.

Проектната апликација се испраќа на електронската адреса nagegranting@gmail.com.

Краен рок за поднесување на апликации е 01.05.2020 , до 23:59 часот.

Упатството за апликанти за грант

Анекс A Фомулар за аплицирање

Анекс B- Буџет

Анекс C – Документ за правен субјект

Анекс D Формулар за финансиска идентификација

Анекс E Договор за грант

Анекс I-Наративен периодичен и финален извештај

Анекс II -Финансиски извештај

Анекс III – Документ за пренесување на сопственост на средства