Прва обука за развојни рурални политики за грашанските организации од Источна и Западна Македонија