Седум тематски работилници се одржаа во седум плански региони, како дел од проектот “Национален рурален парламент како глас на руралното население”. Целта на работилниците беше да се идентификуваат приоритетните теми во секој плански регион, кои подоцна агрегирани на национално ниво ќе ги дефинираат приоритетните теми за развој на руралните области. Приоритетите беа идентификувани како консензус од заедничка тимска работа меѓу претставниците на јавниот и граѓанскиот сектор, менторирани од консултант, проф. д-р. Мартиновска – Стојчевска. Преку методот “ромб”, учесниците прво го изразија своето индивидуално мислење, а потоа преку групирање во тимови од два, четири, итн. се дефинираа заедничките приоритети за рурален развој во секој од седумте региони. Идентификуваните теми на национално ниво ќе обезбедат основа за дискусија за Националниот рурален парламент кој ќе се одржи во јуни 2019 година како завршен настан на проектот.

Тематските работилници се одржаа на следните локации:

  • Источен плански регион – Пехчево, 19 февруари 2019 година
  • Пелагонија – Битола, 28 февруари 2019 година
  • Југозападен регион – Охрид, 6 март 2019 година
  • Вардарскиот регион – Неготино, 13 март 2019 година
  • Југоисточниот регион – Струмица, 20 март 2019 година
  • Регион северно јаде – Куманово, 25 март 2019 година
  • Полошки регион – Тетово, 3 април 2019 годинa