Зошто е важно родово одговорно буџетирање? Во рамки на Програмата на УСАИД за развој на заедницата, беше организирана обука за овој тип буџетирање на која присуствуваа претставници од Локалните акциски групи (ЛАГ-ови). Овие обуки претставуваат можност за стекнување нови и унапредување на постоечките вештини на ЛАГ-овите како предводници на локалниот рурален развој во своите средини.
 
 
Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).
 
Оваа вест е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.