Назив на проектот: Руралните општини и жителите взаемно ја градат довербата и животот во локалната заедница

Носител на апликацијата: Рурална Kоалиција Куманово

Партнер: Здружение за развој, едукација и еколошка етика – ПОЛИМАТ 13              

Цели на проектот:

Зајакнување на капацитетот на граѓанските организации за активно вклучување во процесите на донесување одлуки и креирање на политики во општините Богданци и Кривогаштани.

Поттикнување на дијалог помеѓу граѓанските организации и локалните самоуправи во општините Богданци и Кривогаштани и воспоставување на процес на континуирана соработка.

 

www.rural.mk

https://www.facebook.com/RuralCoaliton/