Назив на проектот: Фер кон природата

Носител на апликацијата: Здружение на граѓани ЕКОВИТА

Партнер: Здружение на производители на органски храна Биовита – Кавадарци

Цели на проектот:

  • вмрежување на засегнати страни од агро секторот во руралните средини, (рурални фармери, земјоделци, преработувачи, туристи, угостители, купувачи, сертификационо тело и тренери. и др.)
  • развивање на концепт кој ќе обезбеди враќање на традиционалниот начин на одгледување на земјоделските култури, со сорти и видови кои се автохтони и адаптирани на микроклиматските услови кои постијат во руралните области на Тиквешкиот Регион
  • обука и сертификација на традиционалните земјоделски култури во руралните средини,  за производство на органски производи.
  • обезбеден пласман на земјоделските култури во преработувачки капацитети