Назив на проектот: Доживотно учење за Рурален развој

Носител на апликацијата: Здружение за унапредување и развој на образованието на возрасни seМрежа за доживотно учење Тетово

Партнер: Здружение за рурален развој Локална Акциона Група  ЛАГ Скардус, Јегуновце

Цели на проектот:        

– Зајакнување на капацитетите на засегнатите страни за подобрување на состојбата во руралните средини, преку нивно вклучување во процесот на креирање на политики кои одговараат на нивните потреби

– Зголемени знаења и вештини за искористување на мерки и програми за рурален развој

– Преку вмрежувањето на различните чинители во заедницата ќе се разменат искуства и добри практики од областа и на тој начин ќе им се обезбеди потребното know-how за поттикнување рурален развој.

www.lagskardus.mk

www.facebook.com/lagskardus