Назив на проектот: Туристички Е-Портал на руралните подрачја од Североисточен регион

Носител на апликацијата: Здружение за заштита на животната средина културно – историските знаменитости и човековото здравје ИЗВОР Кратово

Партнeр: Здружение ЕКОКРАТЕР КРАТОВО – Кратово

Цели на проектот:

Воспоставување одржлив механизам за градење партнерство помеѓу ГО, бизнис секторот и локалното население преку промовирање на националното и културното наследство во руралните подрачја на североисточниот регион во сферата на руралниот туризам со цел зајакнување на влијанието на ГО во процесот на социоекономскиот раст во руралните средини.

 

http://www.northeastregion.gov.mk