Назив на проектот: Јакнење на капацитетите на граѓанските организации заради постигнување повисоко ниво на одржливост и репрезентативна моќ

Носител на апликацијата: Здружение на производители на градинарски и цвеќарски видови  “ХОРТИ ЕКО”, Струмица

Партнер: Здружение за образовно-едукативни цели ДМ ЛЕНГУИЏЕС

Цели на проектот:

Да се зголеми капацитетот на членовите на ЗПГЦВ Хорти Еко, Струмица, и ДМ Ленгуиџес што ќе води кон нивно признавање како клучни играчи за застапување на интересите на руралните жители на локално, регионално па и на национално ниво.

https://www.facebook.com/horti.eko.3