Назив на проектот: УСЛУГА+ Финансиско зајакнување на локалните рурални организации преку зголемување на нивните капацитети за испорака на наплатливи услуги кон членството

Носител на апликацијата: Центар за одржливост и напредна едукација Битола

Партнер: Здружение за одржлив развој ПЕЛИСТЕР С.Ротино

Цели на проектот:

Подобрување на капацитетите на локални рурални организации за финансиско организациско работење, јакнење на капацитетите на локалните рурални организации за испорака на квалитетни услуги кон своето членство и вмрежување на локалните рурални организации од Пелагонискиот регион и зајакнување на меѓусебната соработка преку споделување на најдобри практики во областа на испорака на квалитетни услуги кон членовите.