Назив на проектот: ОРГАНСКА ФАРМА – Рурална кохезија за зголемен потенцијал на руралниот туризам и одржлив економски рурален развој

Носител на апликацијата: Здружение Креативен центар РУРБАНКУЛТ-­‐Струга

Партнер: Здружение на пчелари МАТИЦА 2012 Струга

Цели на проектот:

Проектот има за цел да даде поддршка на развојот на руралните средини во Струшко преку зајакнати капацитети на чинителите во земјоделството, пчеларството и руралниот туризам ,за меѓусебно интегрирано дејствување во бизнис сферата,како и нивно поврзување за заеднички настап пред јавните,локалните и владините институции,со цел нивните потреби,барања и размислувања да станат дел од одлуките и политиките кои ги креираат институциите од оваа сфера.

www.matica.com