Назив на проектот: Создавање иницијална листа со традиционални производи за одржливи рурални средини – СИЛОС

Носител на апликацијата: „Здружение за заштита промоција и едукација за храна Слоу Фуд Битола“ – Битола

Партнер: Здружение за заштита и промоција на буковската пиперка Президиум Буково – Битола

Цели на проектот:

. Да се обезбеди појдовна основа за поголема видливост на локалните традиционални производи, преку воведување на ЛТП со можност за натамошно доградување, а оттаму и во улога на платформа за меѓусебна интеракција и вклучување на различни претставници од различните региони.

Да се иницира зголемување на свесноста кај ГО од двата региони за важноста на заедничките активности и комуницирањето со останати локални ГО, институции и/или бизниси, преку спроведување на заедничка кампања и изразување заеднички ставови преку пишани документи.

www.slowfood.mk

https://www.facebook.com/slowfood.bitola?fref=ts

https://twitter.com/slowfoodmacedon   https://twitter.com/slowfoodbitola

https://mk.linkedin.com/in/slowfoodmacedonia