На петти и шести септември, во рамки на Програмата на УСАИД за развој на заедницата беше организирана дводневна обука за дефинирање на јавно приватно партнерство, препознавање на неговите форми и карактеристики како и споделување добри практики и научени лекции. На обуката присуствуваа повеќе од 25 претставници од Локални акциски групи (ЛАГ-ови).

 

 

 

 

Во наредниот период продолжуваат активностите за унапредување на вештините и знаењата на ЛАГ-овите како предводници на развојот во своите заедници.
 
Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).
 
Оваа вест е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.