Цел на иницијативата: уредување на детско игралиште во с. Чифлик, општина Пехчево, со содржина за забава на деца и поставување автобуска постојка до игралиштето

Активности:

  • Реконструкција на оградата на детското игралиште,
  • Уредување на просторот околу детското игралиште,
  • Поставување автобуска постојка до игралиштето,
  • Поставување детски риквизити во озеленетиот простор околу градинката,
  • Поставување информативна табла

Вклучени локални чинители: Општина Пехчево, ЈКП Комуналец Пехчево, ОЈУДГ „7 Септември“ Пехчево, Здружение Едукативен центар за зачувување на природата, с. Негрево и жителите на с. Чифлик

 

 

 

 

 

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Оваа вест е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.