Цел на иницијативата: подобрување на инфраструктурата во населеното место Калуѓерица во општина Радовиш согласно потребите на жителите со што ќе се овозможи енергетска ефикасност на уличното осветлување благодарение на фотоволтаична централа на Домот на култура во населеното место

Активности:

  • Спроведување на постапка за јавна набавка и избор на изведувач
  • Набавка, транспорт и монтажа на соларни монокристални модули
  • Набавка, транспорт и монтажа на соларен инвертор
  • Набавка, транспорт и монтажа на соларни кабли за напојување
  • Набавка, транспорт и монтажа на алуминиумска конструкција
  • Приклучок кон ЕВН

Вклучени локални чинители: Општина Радовиш, Институт за истражување и анализа на политики - Ромалитико и жителите на Калуѓерица

 

 

 

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Оваа вест е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.