Цел на иницијативата: поддршка на активностите за учениците со попречености преку соработката на неколку проекти на УСАИД во Северна Македонија од програмата „Local Works“.

45 ученици се вклучија во 12 групни активности и 580 часа исполнети со многу учење и забава.

 

 

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Оваа вест е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.