Цел на иницијативата: Подобрување на состојбата со животната средина преку иницирање соработка и активизам на жителите на општина Пехчево

Активности:

  • Чистење на речното корито во должина од 420 метри;
  • Депонирање на отстранетиот нанос и органскиот отпад на соодветно место;
  • Акција за чистење на речното корито од комунален цврст отпад;
  • Санација на кејот и поставување на урбана опрема.

Вклучени локални чинители: Општина Пехчево, БИ ГРУП 18 ДООЕЛ, ЈКП Комуналец Пехчево, Црква Св. Петар и Павле, Организација на жени во Пехчево, Здружение за лековити билки и шумски плодови „Амброзија” и Здружение Едукативен центар за зачувување на природата, с. Негрево и жителите на Пехчево.

 

 

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Оваа вест е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.