Цел на иницијативата: Подобрување на квалитетот на живот на жителите и овозможување услови за туристички развој преку изградба на патна и комунална инфраструктура во село Ума, општина Гевгелија

Активности:

  • Чистење и трајно затворање на диви депонии во населеното место (една поголема и две помали)
  • Доизградба на дел од главна улица (во традиционален стил – калдрма) во должина од 185 метри
  • Поставување на специјализирани „боксови“ за одлагање и првична селекција на отпад

Вклучени локални чинители: ЗГ Мегленија, Вики компани ДООЕЛ, Конти – Хидропласт ДООЕЛ, Ампират инженеринг ДОО, РИ-НА КОМ ДОО, Стоун ФОРМ ДООЕЛ, ЈПКД Комуналец Гевгелија, ФЛОРИТ – Гевгелија и жителите на Ума

 

 

 

 

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Оваа вест е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.