Цел на иницијативата: Подобрени изглед и хигиена во оптштина Босилово и унапредување на квалитетот на животот на населението

Активности:

  • Собирање смет кој е надвор од депонијата и внесување во границата на депонијата;
  • Расчистување и оградување на теренот наменет за депонијата;
  • Уредување на просторот со дрвца и зеленило.

Вклучени локални чинители: Општина Босилово, ЈПКД Огражден, ДГТУ Мајстор Компани, Софија 99 ДООЕЛ, Расадник Флорагарден и жителите на Босилово.

 

 

 

 

 

 

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Оваа вест е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.