Цел на иницијативата: Подобрен изглед со зелена површина и парк во село Чанаклија, општина Василево и унапредување на квалитетот на животот на населението

Активности:

  • Обележување, расчистување и порамнување на теренот наменет за новиот парк;
  • Поставување на патека од бекатонски плочки;
  • Посев на трева, различни растенија и дрва;
  • Поставување урбана опрема – клупи за седење и корпи за отпадоци;
  • Изработка и монтажа на водоводна шахта.

Вклучени локални чинители: Општина Василево, ЈП Турија, Гарден Центар Ристови и жителите на с. Чанаклија.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Оваа вест е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.