Цел на иницијативата: основање на работен хаб (центар) во заедницата заради подобрување на пристапот до образование и можности за вработување, поттикнување креативност, ангажаман во заедницата и претприемништво, поддржувајќи го холистичкиот развој на поединците и заедницата како целина

Активности:

  • Подготвителни активности
  • Уредување на работниот простор за хаб
  • Уредување на простор за активно учење (предавална)
  • Уредување на студио за поткаст и стриминг
  • Останати работи (тренинг модули, средства за тековно одржување и слично)

Вклучени локални чинители: Општина Радовиш, ЗПКЖГ Круна плус Радовиш, Друштво за услуги и трговија Диспеч 247 ДООЕЛ Радовиш, Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз Евтимов ДООЕЛ Радовиш, Друштво за услуги Центар за транскултурна комуникација Софт-скилс ДООЕЛ Радовиш и жителите на Радовиш

 

 

 

 

 

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Оваа вест е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.