Проекти на МРР

ALTER – Активни локални територии за економски развој на руралните области

           

 

Општо за проектот

Овој четиригодишен проект, почнувајќи од декември 2015 година, го спроведуваат 9 партнери од Балканот и Турција и две земји на ЕУ: Мрежа за рурален развој во БиХ, Мрежа на организации за рурален развој на Косово, Мрежа за рурален развој на Република Македонија, Мрежа за рурален развој на Црна Гора, Мрежа за рурален развој на Србија, Институт за демократија и медијација (Албанија), Фондација за развој на Турција, Латвиски рурален форум и Хрватска мрежа за рурален развој.

Проектот има две клучни цели:

1) Да се ​​зајакне капацитетот на граѓанските организации и мрежите на граѓанските организации кои придонесуваат за одржлив социо-економски развој на руралните области во Западен Балкан и Турција, со цел активно да учествуваат во планирањето и спроведувањето на политиките; да изгради силно граѓанско општество во руралните средини; и да го зајакнат регионалниот развој преку вмрежување и соработка.

2) Да се ​​изгради партнерство на граѓанските организации и мрежите на граѓански организации со јавните институции и нивно вклучување во процесите на донесување одлуки и управување, за благосостојбата на руралните заедници во тие земји.

Целните групи на проектот се: 220 национални, регионални и локални ГО (во и надвор од партнерските мрежи); регионални агенции, субрегионални партнерства и групи од типот на LEADER; здруженија кои ги претставуваат земјоделците, руралните претприемачи и задруги; 90 локални организации; локалните власти; Владини министерства и агенции; ЕУ мрежа ПРЕПАРЕ партнерството за рурална Европа; 7 национални мрежи и Балканската мрежа за рурален развој (БМРР).
Донатор: Европската комисија преку програмата за граѓанско општество и медиуми 2014-2015

ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНТОВИ за изградба на капацитетите и застапување во рамките на граѓанското општество

Програмата има за цел да стимулира соработка помеѓу националните власти и граѓанското општество да се воспостават мерките ЛЕАДЕР на национално ниво или во ИПАРД II, како и да ги поддржи постојните ЛАГ иницијативи и грас рут организациите активни во областа на...

Прочитај повеќе...