Препораки креирани од млади од руралните средини во источна и југоисточна Македонија

Во тек на спроведување на проектот беа собрани и обработени над 200 препораки од младите од средните училишта и од граѓанските организации кон повеќе релевантни за нив институции како што се владата, општините, Агенцијата за млади и спорт, Министерството за...

Прирачник за младински активизам

Организирањето е процес на градење на моќ како група и користејќи ја оваа моќ создаваме позитивни промени во нашите животи. Поттикнувањето на младите луѓе да се вклучат мирно во развојот на општеството може да допринесе само кон подобро утре, и може да допринесе за...

Испечатен леток за промоција на проектот

Во Мај 2018 беше изготвен и испечатен леток за промоција на проектот кој покрај општите  информации за проектот содржи временска рамка на активностите и сите работни пакети. Летокот е испечатен во 500 примероци и е наменет за дистрибуција на сите предвидени настани во...