Реализирани седум тематски работилници

Седум тематски работилници се одржаа во седум плански региони, како дел од проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното население". Целта на работилниците беше да се идентификуваат приоритетните теми во секој плански регион, кои подоцна агрегирани на...

Тренинг на руралните граѓански организации за подговка на кратки документи за политики

Подготовката на кратки документи за политики беше со цел да се зголеми капацитетот на руралните граѓански организации за вмрежување и застапување, со цел да се влијае врз процесите на локално одлучување. Активноста вклучуваше тренинг на избраните граѓански организации...

Регионално вмрежување и споделување на најдобри практики во политиките за рурален развој

На 24 ноември, 2017 год. во хотелот „Буши“ во Скопје, тимот на проектот “Национален рурален парламент како глас на руралното население” организираше работилница посветена на „Регионално вмрежување и споделување на најдобри практики во политиките за рурален развој“....

Граѓанскиот сектор активно ќе се вклучи во креирање политики за рурален развој

Претставници на повеќе од 40 граѓански организации од Западна и Источна Македонија, кои работат на различни теми во областа на руралниот развој, се собраа на двете обуки во Источна и во Западна Македонија, организирани од страна на проектот „Национален рурален...