Организирана дводневна обука за јавно приватни партнерства

На петти и шести септември, во рамки на Програмата на УСАИД за развој на заедницата беше организирана дводневна обука за дефинирање на јавно приватно партнерство, препознавање на неговите форми и карактеристики како и споделување добри практики и научени лекции.

Реализирана обука за филантропија и волонтерство

Филантропијата и волонтерството се клучна алка во развојот на заедницата. Во рамки на Програмата на УСАИД за развој на заедницата, организиравме обука за филантропија и волонтерство на која присуствуваа претставници од Локалните акциски групи (ЛАГ-ови).

Одржана обука за родово одговорно буџетирање

Зошто е важно родово одговорно буџетирање? На ова прашање дадовме одговор за време на новата обука наменета за претставници од Локалните акциски групи (ЛАГ-ови) со цел градење на нивните капацитети.

Организирани обуки за самоодржливост со потпирање на сопствените ресурси и за зајакнување на капацитетите за мобилизација во заедницата

На 27 и 28 септември 2022 година во Скопје беа реализирани две обуки и тоа обука за самоодржливост со потпирање на сопствените ресурси и обука за зајакнување на капацитетите за мобилизација во заедницата.

Реализирана обука за мобилизација на фондови

По извршената анализа за потребите на Локалните акциски групи за обуки и менторство за градење на нивните капацитети, како една од приоритетните беше избрана обука за мобилизација на фондови.