Проекти на МРР

Институционална поддршка на МРР на РМ и нејзините членови

 

Шведската организација за развој WeEffect  преку проектот „Институционална поддршка на МРР и незјините членки“, го гради капацитетот на МРР и нејзините рурални членки, жени и мажи, да биде важен придонес во демократските процеси на партиципативно ориентирано управување, граѓанско ангажирање и прилагодување кон предизвиците на интеграцијата во ЕУ.

Цел на проектот:

 • Зајакнати организациски и раководни капацитети на МРР и нејзините организации-членки

Проектот ги мапира потребите на МРР и нејзините организации-членки за зајакнување на нивните капацитети. Последователните компоненти на проектот ќе ги зајакнат институционалните капацитети на МРР и нејзините организации-членки, ќе ги насочат кон развојните приоритети во нивните области и ќе ги зајакнат да генерираат промени. Посебен фокус ќе биде посветен на зајакнување на темелите на организациите членки, кои се потпираат на принципите на добро управување за транспарентност, одговорност, инклузивност и на здрав систем на внатрешно управување. Истовремено, ќе се спроведат низа активности со цел подобрување на локалното опкружување во кое работат руралните граѓански организации и соработката со регионалните и локалните власти, како и со другите засегнати страни. МРР ќе воведе нови методи за зајакнување на соработката помеѓу нејзините членки како што се: LEADER пристап, краток синџир на снабдување со храна и студиски кружоци. Организациите-членки ќе бидат поддржани да се насочат кон иновативниот пристап на LEADER на ЕУ и да ги охрабрат да станат дел од Локалните акциони групи, иницијатива што ќе создаде одржливи рурални партнерства во согласност со критериумите за пристапување во ЕУ. Ова ќе го зголеми учеството на членовите на МРР во процесите на донесување одлуки и ќе ги зајакне нивните локални активности. Тие ќе бидат вклучени во развој на локални рурални стратегии и програми за стимулирање на процесите на партиципативна демократија за започнување дијалог помеѓу сите локални чинители.

Краткиот синџир за снабдување со храна ќе игра важна улога, не само за производителите и потрошувачите, туку ќе влијае и на јавните интереси. Навистина, краткиот ланец на снабдување (како што е правно дефиниран со ЕУ бр. 1305/13) е во согласност со целите на „одржливо земјоделство“, преку намалување на трошоците за транспорт и следствено на емисиите на СО2, промоција на биодиверзитетот (т.е. признати производи како „локално“ од потрошувачите) и имплементација на земјоделство во близина на урбаните центри. Затоа, краткиот ланец на снабдување има позитивен ефект врз јавните добра, со јасни придобивки од животната средина, во споредба со долгиот ланец на снабдување. Покрај тоа, што се однесува до пазарите, правните инструменти за спроведување на директна продажба на локални производи реагираат на побарувачката на потрошувачите за „зелено“ производство. Во согласност со приближувањето на македонската национална политика за земјоделство и рурален развој кон Заедничката земјоделска политика, МЗШВ преку Техничката мерка ќе поддржи промоција на синџирот на снабдување со краток период. Поддржувајќи го овој процес на приближување, МРР преку овој проект ќе промовира краток ланец на снабдување.

Преку развој на краткиот синџир за снабдување, RDN ќе ги поддржи своите организации-членки во градење на капацитети за успешен маркетинг и продажба на земјоделски производи и други не-земјоделски производи и услуги. Краток ланец на снабдување вклучува соработка помеѓу малите рурални жени претприемачки, кои се занимаваат со земјоделско производство, но исто така и занаети, туризам и други не-земјоделски производители и даватели на услуги.

Како нов метод за вмрежување и соработка, МРР ќе го промовира методот на Студиски кружоци  меѓу нејзините организации-членки. Ќе се формираат групи за студиски кружоци и во текот на одреден временски период постојано ќе ги исполнуваат и спроведуваат планираните студии под раководство на прифатен лидер. Во студискиот кружок, работа ќе се одвива околу учесниците кои имаат потреба за знаење според нивните сопствени потреби и интереси. Работата на студискиот кружок ќе се заснова на концептот за еднаквост меѓу учесниците. Демократијата и демократските принципи се неопходни за работата на студискиот кружок. МРР ќе организира шема за под-грантирање со цел да ги зголеми и зајакне капацитетите на своите членки поврзани со практиките на управување со проекти. Шемата за доделување грантови ќе воведе стандардизирана и систематизирана постапка како поддршка за подготовка и спроведување на мали проекти според методологијата на проектниот циклус. Опсегот на проектите ќе биде во согласност со Стратегијата на МРР и тематските групи на МРР: Конкурентни рурални области, зелена економија, социјално вклучување и ЛЕАДЕР / CLLD.

Проектот ќе биде насочен кон подобрување на придонесот на жените од руралните средини во руралниот развој, со цел да се зајакне и позиционира жените како важен и еднаков економски актер на ниво на фарма, бизнис и рурален развој. Целта на МРР ќе биде да се создаде свест за важната улога на руралните жени во донесувањето одлуки и зајакнување на преговарачката моќ на жените во руралното општество.

МРР преку проектот ќе соработува тесно со руралните жени организации кои се членови на МРРи исто така ќе поддржува воспоставување врски со Националната федерација на фармери во поддршка и зајакнување на руралните жени за решавање на прашањето за родова еднаквост во руралните области на СевернаМакедонија.

Преку проектот, МРР и нејзините членки ќе ги зајакнат своите капацитети за да бидат проактивно вклучени во усогласувањето на политиките на локално и национално ниво со процесите на интеграција во ЕУ во Македонија. Во текот на проектот, МРР и нејзините членки ќе поминат низ серија обуки за застапување и лобирање, а стекнатото знаење ќе го искористи за подготовка на кратки документи за политики, кои ќе се однесуваат на прашањата во врска со локалните и националните политики и ќе дадат решенија за усогласување со процесите на интеграција во ЕУ.

Обука – Управување со човечки ресурси

Со цел да се реши еден од приоритетните проблеми утврдени меѓу членовите на МРР, се организира дводневна обука на тема „Управување со човечки ресурси“. Членови на RDN се собраа во Демир Капија да научат за принципите на ефикасно управување со луѓе и лидерство, да ги...

Прочитај повеќе...

Студиски круг за животната средина во Радовиш

Студискиот круг за животната средина беше инициран во Радовиш! Вчера, 15 млади членови на овој Студиски Круг, се состанаа во Библиотеката, во гимназијата во Радовиш, за да учат заедно и да ги споделат своите ставови и знаења за екосистемите. Членовите на Студискиот...

Прочитај повеќе...

Состанок на тематската група на МРР за Социјална вклученост – Рурална младина

На 26 октомври, во Скопје, беше организиран состанок на тематската група на МРР за Социјална вклученост, подгрупата за Рурална младина. Дваесеттина претставници на граѓанските организации - членки на МРР на СМ, дискутираа за можностите за вработување на младите во...

Прочитај повеќе...

Тематски групи на Мрежата за рурален развој на Република Македонија

Тематската работа на МРР претставува примена на пристапот од долу на горе во пракса каде што своите ставови во однос на руралниот развој МРР ги гради преку целосно вклучување на своите членки и други релевантни чинители од руралните средини за да ги постигне своите...

Прочитај повеќе...

Саем на членките на Мрежата за рурален развој Струга

Со цел да се зголеми вмрежувањето и соработката помеѓу организациите-членки на Мрежата за рурален развој, беше организиран дводневен настан во Струга, на 28 и 29 ноември. На настанот, претставници на организациите имаа можност да ги промовираат своите активности и...

Прочитај повеќе...

Годишно собрание

Годишното собрание на Мрежата за рурален развој на Северна Македонија се одржа во Дојран на 3 септември. Некои од најактивните членови на МРР кои се собраа на Собранието, беа информирани за тековните и планираните активности и иницијативи на Мрежата насочени кон...

Прочитај повеќе...

Одбележан Меѓународниот ден на жената од руралната средина

Меѓународниот ден на жената од руралната средина – 15-ти октомври, годинава беше одбележан со настан во Демир Капија, кој го организираше Националната федерација на фармери (НФФ) и Мрежата за рурален развој (МРР) со поддршка на Шведската организација за развој We...

Прочитај повеќе...

Успешни жени претприемачи од руралните средини

Меѓународен ден на жената од руралните средини – 15.10.2020

1.  Наслов на проектот:  Младите и природата- партнери за иднината

Носител на апликацијата:

Здружение Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија“ – Пехчево

Партнер:
Еколошко Друштво Солза  – Пехчево

Цели на проектот:  обезбедување на предуслови за одржливо користење на природните ресурси, намалување на загадувањето преку едукација и подигање на свеста за значењето на животната средина и биолошката разновидност.

2.  Наслов на проектот: Од органски отпад до здрава храна

Носител на апликацијата:
Здружение на граѓани ЕКОВИТА

Партнер:
Здружение за заштита на природата од загадување Чиста вода – Здрава Храна, Дебар

Цел на проектот: поттикнување на младите, од руралните села за започнување на економски активности, и преку искористување на природата добивање на квалитетен земјоделски производ.

3.     Наслов на проектот: Поттикнување на младински иницијативи во рурални средини

Носител на апликацијата:
Фондација за локален развој и развој на информатички технологии (ФЛОРИТ),

Партнер:
Здружение КРУНА ПЛУС

Цел на проектот:
поттикнување на младински активизам во руралните средини како мерка за економска диверзификација.

4.  Наслов на проектот: Кампања за заштита и унапредување на животната и работна средина во земјоделството

Носител на апликацијата:
Здружение на производители на градинарски и цвеќарски производи Хорти Еко

Партнер:
Здружение Локална Акциона Група Беласица Огражден

Цел на проектот: намалување на штетното влијание на земјоделството врз животната средина и спречување на нерационалната употреба на главните природни ресурси.

5.  Наслов на проектот: Промоција на концептот ЛИДЕР

Носител на апликацијата:
Здружение за рурален развој Локална Акциска Група Пијанец-Малеш

Партнер:
Центар за локален развој ЦЕЛОР

Цел на проектот: промоција на ЛИДЕР мерката и афирмација на ЛАГ овите во регионот преку активности и мерки кои се дел од ЛАГ и ЛИДЕР во Европската Унија, промовирање на заедничка соработка, зајакнување на свеста за важноста на руралните области за развојот и промоција на потенцијалите на руралните област, како дел од ЛИДЕР принципот и доближување на значењето на Локалните акциони групи за подобрување на квалитетот на живеење.

6.  Наслов на проектот: Промовирање на културните и природните вредности во руралните средини.

Носител на апликацијата:
Здружение за рурален развој Локална Акциона Група Плачковица

Партнер:
Здружение за рурален развој Локална Акциона Група Бојмија

Цел на проектот:
промовирање и застапување на ЛИДЕР пристапот во Република Северна Македонија

7.     Наслов на проектот: ЖАЛФИЈА – ЛЕК ЗА ВЕК

Носител на апликацијата:
Движење за околината МОЛИКА – ДОМ Битола

Партнер:
Еколошко здружение Кладенец

Цел на проектот: да се поттикнат земјоделски стопанства од Пелагонискиот и Малешевскиот регион, за култивирање на жалфијата, преку организирање на инфо средби со кои ќе се истакнат придобивките од одгледувањето на овој вид лековито и ароматично растение, со акцентирање на економскиот бенефит преку продажбата и пласирањето до крајните производители.

8.  Наслов на проектот: Рурални жени за рурален развој

Носител на апликацијата:
Фондација за одржлив економски развој ПРЕДА плус

Партнер:
Организација на жени ВИЗИЈА

Цел на проектот: подигнување на свеста на локалната зедница за важноста на родовота еднаквост, како и да се обезбеди поддршка на руралните жени во делот на производство и вклучување на пазарот на трудот, Преда Плус и Визија ќе реализираат активности за промоција на родовата еднаквост, подобрување на статусот на жените и нивниот капацитет за донесување одлуки на сите нивоа и во сите сфери во животот како фактор за постигнување на одржлив рурален развој.

9.  Наслов на проектот: Активни жени во руралните средини – активно придонесуваат кон развојот на локалната заедница

Носител на апликацијата:
Рурална коалиција

Партнер:
Здружение на жени фармери Моја фарма

Цел на проектот: жените од руралните средини да станат рамноправни активни чинители во унапредување на семејното земјоделско стопанство и економскиот развој на локалната заедница.

10. Наслов на проектот: Креирање на локална стратегија за промоција и заштита на природните ресурси на Сарај – Матка

Носител на апликација:
ЗИП Институт

Партнер:
Центар за одржливо земјоделство и рурален развој

Цел на проектот:
идентификување на сите познати туристички потенцијали на Сарај, влијание на свеста за значењето на туристичките локалитети генерално, туристичката понуда кон граѓаните и локалното население од една страна, и локалните власти и нивната улога во овие процеси од друга страна.

Подржани проектни апликации за повик 0506-02 2020

Мрежата за рурален развој на СМ преку проектот проектот „Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки“ финансиран од We Effect преку повик број 0506/02 – 2020 година, ќе ги поддржи проектните иницијативи на следните организации:

 1. Рурална Коалициjа – „Родовата еднакост – клуч за економски силна рурална заедница”
 2. Фондација за локален развој и развој на информатички технологии – (ФЛОРИТ) Гевгелија – “Избери здраво – купувај локално”
 3. Здружение за рурален развој Локална Акциска Група МАЛЕШ-ПИЈАНЕЦ – „Малеш-Пијaнец е вашата следна дестинација”
 4. Здружение за рурален развпј Локална Акципна Група АБЕР 2015, с.Старо Нагоричане – „Да го унапредиме постоечкиот енергетски систем во нашиот регион “
 5. Здружение за развој, едукација и еколошка етика – ПОЛИМАТ 13 – „Еко разиграна сликовница”
 6. Здружение Едукативен центар за зачувување на природата, с.Негрево, Пехчево – „Да ја откриеме природата”
 7. Мрежа на Млади Фармери – ММФ с. Мешеишта Дебарца – „Одржлива мрежа на млади фармери за ревитализација на земјоделството и руралните средини”

Краток опис на проектни апликации за повик 0506 – 02 2020

Проект: Избери здраво – купувај локално

Имплементатор: Фондација за локален развој и развој на информатички технологии – (ФЛОРИТ) Гевгелија

Цел на проектот: овозможување на услови за зголемување на приходите на малите произведувачи на храна (фармери) и привлекување на нови фармери преку воведување на иновации во земјоделството и руралниот развој.

Резулатати:

 • Воспоставен систем на директна продажба на малите производители на храна до потрошувачите;
 • Изградена доверба кај потрошувачите за вредноста на локално произведената храна, вклучувајќи автентичност и безбедност на храна;
 • Зголемена конкурентност на производителите преку пристап и употреба на најнови технологии и иновации, како и стекнати знаења за нивна употреба.

Проект: Родовата еднаквост – клуч за економски силна рурална заедница

Имплементатори: Рурална коалиција – Куманово и Здружение на жени фармери Моjа Фарма
Цел на проектот: Зголемување на влијанието на жените од руралните средини во процесите на креирање и донесување на jавни политики и одлуки.

Резултати:

 • Мапирани економските предизвици со кои што се соочуваат жените во руралните средини вклучуваjќи ги и последиците предизвикани од кризата со Корона вирусот
 • Зголемена информираност и видливост на родовиот економски jаз во руралните средини каj пошироката jавност
 • Зголемени знаења и вештини за застапување за економско jакнење каj жените од руралните средини.

 

Проект: Малеш-Пијенец е вашата следна дестинација

Имплементатор: Здружение за рурален развој Локална Акциска  Група  МАЛЕШ-ПИЈАНЕЦ

Цел на проектот: Придонес за подобрување на условите за живеење во локалните заедници на територијата на ЛАГ Малеш Пијанец, и подобрување на локалната економија преку одржливо користење на природните ресурси во промоција на рурален туризам.

Резултати:

 • Подготвени туристички понуди со интегриран пристап со вклучување на локалните понудувачи на услуги и производи, базиран на барањата на туристите /тур оператори.
 • Тестирање и промовирање на креираните туристички понуди.

 

Проект: Да го унапредиме постоечкиот енергетски систем во нашиот регион

Имплементатор: Здружение за рурален развој Локална акциона група АБЕР 2015 с. Старо Нагоричане
Цел на проектот: Унапредување на постоечкиот енергетски систем, промовирање и реализирање на нови модули базирани на енергетската демократија во микрорегионот Липково – Куманово – Старо Нагоричане.

Резултати:

 • Поголема информираност и едукација на локалните невладини организации и бизнис секторот преку соработка со меѓународни организации од ЕУ за унапредување на постоечкиот енергетски систем во регионот.
 • Разработени предлози за измена на постоечките стратешки политики и документи базирани на докази.
 • Иницирана и имплементирана постапка за усогласување на постоечки правен/и субјект/и за унапредување на постоечкиот енергетски систем во микрорегионот согласно ЕУ практики.

 

Проект: Еко разиграна сликовница

Имплементатор: Здружение за развој, едукација и еколошка етика ПОЛИМАТ 13
Цел на проектот: Подигнување на свеста кај децата и младите за значењето на чиста животна средина.

Резултати:

 • Зголемени знаења и подобрени навики и однесувања кај децата и младите од општина Богданци за чиста животна средина.
 • Зголемување на еколошките активности во градинките и основните училишта во општина Богданци.
 • Зголемена свест кај воспитно – образовниот и раководен кадар од градинките и училиштата во општина Богданци за значењето на еколошките активности во образовниот процес.
 •  

Проект: Да ја откриеме природата

Имплементатор: Здружение Едукативен центар за зачувување на природата с. Негрево
Цел на проектот: воспоставување на соработка со стручни лица од други организации, чија цел е еколошка едукација и заштита на животната средина за размена на искуства и добри практики за да се постигне успешна едколошка едукација на целните групи, која ќе придонесе кон поодговорен однос кон животната средина.

Резултати:

 • Збогатување на содржините во Едукативниот центар преку разработени методи, приоди и содржини за едукацијаво природа во соработка со детските градинки.
 • Со збогатување на понудата да се зголеми бројот на посетители од споменатите целни групи, со што ќе се влијае на подигање на еколошката свест и еколошка култура и свеста за лична одговорност кон природата.
 • Зајакнати капацитети на Едукативниот центар во организирање и реализирање на работилници од областа на зачувување на природата, подготовка и реализација на планови и стратешки документи.

 

Проект: Одржлива Мрежа на млади фармери за ревитализација на земјоделството и руралните средини

Имплементатор: Мрежа на млади фармери с. Мешеишта
Цел на проектот: Мрежата на млади фармери да биде препознаена кај младите, која ги застапува интересите на младите земјоделци и младите од руралните средини и учествува во процесот на подобрување на условите на млдите фармери.

Резултати:

 • Изработен правилник за работа на националниот тим, правилник за внатрешна комуникација, правилник за членство.
 • Подобрени знаења и вештини на членките во специфични области за изработка на извештаи и механизам за внатрешно известување.
 • Подобрени знаења и вештини на членките за финансиско управување во организацијата и финансиско известување.
 • Развој на систем за информирање и комуникација со членките и општата јавност преку изработен веб информатор за годишните активности на ММФ и идни планирани активности.
 • Развој на систем за информирање и комуникација со надградена и подобрена веб страна.
 • Унапредено и подобрено работење на ММФ со запазени административни процедури и одржан годишен состанок.