3. projektit: Me anë të qasjeve të ndryshme të përfaqësimit deri tek biznesi i suksesshëm për fermerët

Titulli i projektit:  Me anë të qasjeve të ndryshme të përfaqësimit deri tek biznesi i suksesshëm për fermerët në Likovë dhe Staro Nagoriçan Bartës i aplikacionit: Shoqata shumë etnike dhe joqeveritare femërore – Linda Kumanov Partner: Fondacioni për Zhvillim të Ndërmarrjeve ë Vogla dhe të Mesme Kumanovë

5. projektit: Përforcimi i kapaciteteve të organizatave qytetare për arritjen e nivelit më të lartë të qëndrueshmërisë dhe fuqisë së përfaqësimit

Titulli i projektit: Përforcimi i kapaciteteve të organizatave qytetare për arritjen e  nivelit më të lartë të qëndrueshmërisë dhe fuqisë së përfaqësimit Bartës i aplikacionit: Shoqata e Prodhuesve të Llojeve Kopshtare dhe Luleve  “HORTI EKO” Strumicë Partner: Shoqata për Qëllime Arsimore-Edukative DM LANGUAGES  

6. projektit: SHËRBIM + – Përforcimi financiar i organizatave lokale rurale me anë të ngritjes së kapaciteteve të tyre për furnizimin e shërbimeve të paguara të anëtarësisë

Titulli i projektit: SHËRBIM + – Përforcimi financiar i organizatave lokale rurale me anë të ngritjes së kapaciteteve të tyre për furnizimin e shërbimeve të paguara të anëtarësisë Bartës i aplikacionit: Qendra për Qëndrueshmëri dhe Edukim të Avancuar Manastir Partner: Shoqata për Zhvillim të Qëndrueshëm PELISTER f. Rotino

7. projektit: FERMA ORGANIKE – Kohezioni rural për potencial të rritur të turizmit rural dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe rural

Titulli i projektit: FERMA ORGANIKE – Kohezioni rural për potencial të rritur të turizmit rural dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe rural Bartës i aplikacionit: Shoqata Qendra Kreative RURBANKULT – Strugë Partner: Shoqata e Bletarëve MATICA 2012 Strugë

9. projektit: Krijimi i listës fillestare të produkteve tradicionale për mjedise të qëndrueshme rurale – SILOS

Titulli i projektit: Krijimi i listës fillestare të produkteve tradicionale për mjedise të  qëndrueshme rurale – SILOS Bartës i aplikacionit: “Shoqata për Mbrojtje, Promovim dhe Edukim për Ushqim Slow Food  Bitola – Manastir Partner: Shoqata për Mbrojtjen dhe Promovimin e Piperit të Bukovit Presidum Bukovo –  Manastir