1. проект: Руралните општини и жителите взаемно ја градат довербата и животот во локалната заедница

Назив на проектот: Руралните општини и жителите взаемно ја градат довербата и животот во локалната заедница Носител на апликацијата: Рурална Kоалиција Куманово Партнер: Здружение за развој, едукација и еколошка етика – ПОЛИМАТ 13               Цели на проектот:...

2. проект: Доживотно учење за Рурален развој

Назив на проектот: Доживотно учење за Рурален развој Носител на апликацијата: Здружение за унапредување и развој на образованието на возрасни seМрежа за доживотно учење Тетово Партнер: Здружение за рурален развој Локална Акциона Група  ЛАГ Скардус, Јегуновце Цели на...

3. проект: Преку заеднички пристапи застапување до успешен бизнис за земјоделци во Липково и Старо нагоричане

Назив на проектот:  Преку заеднички пристапи застапување до успешен бизнис за земјоделци во Липково и Старо нагоричане Носител на апликацијата: Мултиетничко и невладино женско здружение – Линда Куманово  Партнер: Фондација за развој на мали и средни претпријатија...

4. проект: Туристички Е-Портал на руралните подрачја од Североисточен регион

Назив на проектот: Туристички Е-Портал на руралните подрачја од Североисточен регион Носител на апликацијата: Здружение за заштита на животната средина културно - историските знаменитости и човековото здравје ИЗВОР Кратово Партнеseр: Здружение ЕКОКРАТЕР КРАТОВО -...

5. проект: Јакнење на капацитетите на граѓанските организации заради постигнување повисоко ниво на одржливост и репрезентативна моќ

Назив на проектот: Јакнење на капацитетите на граѓанските организации заради постигнување повисоко ниво на одржливост и репрезентативна моќ Носител на апликацијата: Здружение на производители на градинарски и цвеќарски видови  “ХОРТИ ЕКО”, Струмица Партнер: Здружение...

6. проект: УСЛУГА+ Финансиско зајакнување на локалните рурални организации преку зголемување на нивните капацитети за испорака на наплатливи услуги кон членството

Назив на проектот: УСЛУГА+ Финансиско зајакнување на локалните рурални организации преку зголемување на нивните капацитети за испорака на наплатливи услуги кон членството Носител на апликацијата: Центар за одржливост и напредна едукација Битола Партнер: Здружение за...

7. проект: ОРГАНСКА ФАРМА – Рурална кохезија за зголемен потенцијал на руралниот туризам и одржлив економски рурален развој

Назив на проектот: ОРГАНСКА ФАРМА – Рурална кохезија за зголемен потенцијал на руралниот туризам и одржлив економски рурален развој Носител на апликацијата: Здружение Креативен центар РУРБАНКУЛТ-­‐Струга Партенр: Здружение на пчелари МАТИЦА 2012 Струга Цели на...

8. проект: „Економско јакнење на руралните жени од различни етникуми од Источниот и Западниот регион“

Назив на проектот: „Економско јакнење на руралните жени од различни етникуми од Источниот и Западниот регион“ Носител на апликацијата: Здружение на жени земјоделки АГРО-ВИНКА Виница Партенр: Здружение Радика-Де  Дебар Цели на проектот:         Преку воспоставување на...

9. проект: Создавање иницијална листа со традиционални производи за одржливи рурални средини – СИЛОС

Назив на проектот: Создавање иницијална листа со традиционални производи за одржливи рурални средини - СИЛОС Носител на апликацијата: „Здружение за заштита промоција и едукација за храна Слоу Фуд Битола“ - Битола Партнер: Здружение за заштита и промоција на буковската...

10. проект: Фер кон природата

Назив на проектот: Фер кон природата Носител на апликацијата: Здружение на граѓани ЕКОВИТА Партнер: Здружение на производители на органски храна Биовита - Кавадарци Цели на проектот: вмрежување на засегнати страни од агро секторот во руралните средини, (рурални...