ЗА НАС

Создаваме центар за взаемно учење и соработка за придонес кон одржлив развој на руралните области. За нас одржливиот развој е процес кој опфаќа постојана промена, надградба врз локалните иницијативи, промоција на внимателното користење на земјиштето и локалните ресурси, мобилизација на знаењето и амбициите на локалните заедници со дух на иновација за подобар живот.
Нудиме место за луѓе кои сакаат да ги вратат врските помеѓу загубените нешта – земјоделството и природата, наследството и иновацијата, храната и здравјето, граѓанското општество и носењето политички одлуки.

Мрежа за рурален развој
на Северна Македонија

ТЕМАТСКИ ГРУПИ

Конкурентни рурални области

Зелена економија

  • Животна средина и ефикасно управување со природни ресурси
  • Прилагодување и ублажување кон климатските промени

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ НА
МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Институционална поддршка на МРР на РМ и нејзините членови
Балканска мрежа за рурален развој
Програма на УСАИД за развој на заедницата
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ НА
МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ
Вмрежување и застапување за зелена економија
Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ
Национален рурален парламент како глас на руралното население
ALTER – Активни локални територии за економски развој на руралните области
Адаптација на земјоделството кон климатските промени

=