Повик за мали грантови

Мрежата за рурален развој на СМ објавува повик за поддршка на мали граѓански организации за проектни иницијативи од областа на зелената економија.

Финансиската поддршка за овој повик за мали грантови е обезбедена од ЕУ проектот „Вмрежување и застапување за зелена економија “  кој го споведува Мрежата за рурален развој на СМ во соработка со мрежите за рурален развој на Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина  и Хрватска.

Секој предлог-проект треба да биде поднесен на Образец А – Образец за аплицирање, вклучувајќи го Образец Б – Буџет , како и сите останати потребни прилози. Пакетот документи/формулари за аплицирање и дополнителната информација за повикот за мали грантови се во прилог и во делот на веб страната за проектот Вмрежување и застапување за зелена економија.

Проектната апликација се испраќа на електронската адреса nagegranting@gmail.com.

Краен рок за поднесување на апликации е 01.05.2020 , до 23:59 часот.

Упатството за апликанти за грант

Анекс A Фомулар за аплицирање

Анекс B- Буџет

Анекс C – Документ за правен субјект

Анекс D Формулар за финансиска идентификација

Анекс E Договор за грант

Анекс I-Наративен периодичен и финален извештај

Анекс II -Финансиски извештај

Анекс III – Документ за пренесување на сопственост на средства