Благодарност до сите коишто аплициравте на Повикот за проектни иницијативи на членките на МРР, со референтен број 08-066/01

Беше донесена одлука за финансиска поддршка на следниве проектни иницијативи:

1. „Промоција на локалните капацитети со каталог на конзервирани прехрамбени производи “
Носител на апликацијата: Фондација за локален развој и развој на информатички технологии
Партнер: Здружение за едукација на деца и млади „Сложувалка“

2. „Промоција на Бислимска Клисура „Дојдете!Видете!Уживајте! И зборувајте за убавините на Бислимска Клисура“
Носител на апликацијата: Здружение на граѓани на Локална Акциона Група за Рурален Развој „ГЛАСОТ НА СЕЛОТО“
Партнер: Центар за рурален развој „БУЈРУМ“

3. „Руралниот туризам како можност за развој на заедницата и соработка“
Носител на апликацијата:Здружение Центар за лековити билки и шумски плодови „АМБРОЗИЈА“
Партнер: Еколошко друштво „Солза“

4. „ЛИДЕР ФЕСТ 2015“
Носител на апликацијата: Регионален центар за застапување Делчево
Партнер: Здружение Центар за лековити билки и шумски плодови Амброзија

5. „Промоција на потенцијалите за развој на руралниот туризам – РУРАЛНА СТРУГА“
Носител на апликацијата:Здружение Креативан центар „РУРБАНКУЛТ“
Партнер: Здружение за еднакви можности ЕЗЕРКА

6. „Промоција на Малеш преку културната традиција“
Носител на апликацијата:Здружение на угостители, туристички работиници и занаетчии „Напредок“
Партнер: Центар за култура и информации „РАВЕН“

7. „ОРГАНИКА“
Носител на апликацијата: Институт за развој на заедницата
Партнер: Здружение на жени фармери „МОЈА ФАРМА“

8. „Рурален туризам одржлив развој“
Носител на апликацијата:Здружение на производители на градинарски и цвеќарски видови ХОРТИ ЕКО
Партнер: Здружение на жени земјоделки ” АГРО-ВИНКА “