Климатските промени, кои се манифестираат преку долги сушни периоди, намалени врнежи, но и константно зголемување на температурите на месечно и годишно ниво, имаат особено штетно влијание во земјоделството.

Со цел јакнење на јавната свест за предизвиците и ефектите од климатските промени  во земјоделскиот сектор, Мрежата за рурален развој на Република Македонија во текот на месец јуни организираше 4 работилници во рамките на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени. Работилниците беа организирани во четири локации на Република Македонија кои се опфатени со проектот. Со помош на советниците од техничкиот тим формиран од АПРЗ, успешно беа организирани работилниците во Неготино на 12 јуни,  во Куманово на 15 јуни, во Богданци на 19 јуни и во Струмица на 21 јуни. На настаните присуствуваа земјоделци од регионот, претставници од локалната самоуправа, како и советници од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ).

МЕРКИ ЗА АДАПТАЦИЈА КОН КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО ГРАДИНАРСТВОТО

Покровни култури (затревување) на овошни и лозови насади

ПРВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ

ПРВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРИМЕНА НА ЗАШТИТНИ УВ МРЕЖИ И Т-СИСТЕМ НА РЕЗИДБА ВО ЛОЗАРСТВОТО

aising public awareness of the challenges and the effects from climate change. The workshops were organized in 4 locations pertaining within the project activity area. With the help of the advisors from the technical team formed by the National Extension Agency, successfully were organized the workshops in Negotino on June 12th, Kumanovo on June 15th, Bogdanci on June 19th and Strumica on June 21st. The events gathered farmers from the regions, representatives from the Local Government and advisors from the National Extension Agency (NEA).

МЕРКИ ЗА АДАПТАЦИЈА КОН КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО ГРАДИНАРСТВОТО

Покровни култури (затревување) на овошни и лозови насади

ПРВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ

ПРВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРИМЕНА НА ЗАШТИТНИ УВ МРЕЖИ И Т-СИСТЕМ НА РЕЗИДБА ВО ЛОЗАРСТВОТО

МИКРОНАВОДНУВАЊЕ