Со цел да обезбеди континуитет на активностите од проектниот механизам, МРР обезбеди поддршка од компонентата за јакнење на капацитетите во рамки на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени. Во таа насока Мрежата објавува втор повик за поддршка на проектни иницијативи на своите организации – членки.

Секој предлог-проект треба да биде поднесен на Образец А – Образец за предлог проект, вклучувајќи го Образец Б – Буџет и Образец В – Изјава за партнерство, и сите потребни прилози. Бараните формулари се дадени во прилог.

Краен рок за поднесување на апликацијата е 30 април 2015 година, до 16:00 часот.

Образец А – Образец за предлог проект

Образец Б – Буџет

Образец В – Изјава за партнерство

Повик за проекти

Прашања и одговори за повикот

Одобрени проектни иницијативи од овој повик