На 15 декември, во близина на Тиквешкото езеро, проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени постави заштитен појас од садници со цел да ја намали ерозијата на почвата. Околу 30 ученици од Средното општинско земјоделско шумарско училиште “Ѓорче Петров” од Кавадарци беа вклучени во садењето на педесетина чемпреси што ќе претставува заштитен појас на преминот од лозов насад и езерото. Преку организирање на оваа теренска активност, проектот на УСАИД се стреми да ја подигне свеста кај младите чинители во земјоделскиот сектор за негативното влијание на климатските промени врз ерозијата на почва и да ги научи како да ја намалат ерозијата во услови на наклонет терен преку поставување на зони со трајна вегетација.

Ова е една од мерките за справување со почвената ерозија кои ги промовира проектот. Заштитните појаси го намалуваат површинското оттекување, го филтрираат седиментот кој се наоѓа во оттечните води, а на тој начин ги задржуваат и хемикалиите кои се наоѓаат во седиментот. Тие може да задржат повеќе од 70% од седиментот и над 50% од растворените материи во водите кои оттекуваат по наклонетите терени.

Проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, започна да се спроведува во април 2012, од страна на Мрежата за рурален развој на РМ. Целта на проектот е да им помогне на земјоделците да се адаптираат на климатските промени и да го зачуваат нивото на приход преку намалување на штетите предизвикани од промените во животната средина. Проектните активности се фокусирани во медитеранската зона, вклучувајќи го Вардарскиот регион со делови од струмичко и гевгелиско – земјоделско богати области коишто се под најголемо влијание од климатските промени.

Галерија